Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMFA01031188 5-oxo-6E,8E-tetradecadienoic acid 5-oxo-6E,8E-tetradecadienoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Unsaturated fatty acids [FA0103] 238.16 C14H22O3
LMFA01031187 5-oxo-6E,8Z-tetradecadienoic acid 5-oxo-6E,8Z-tetradecadienoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Unsaturated fatty acids [FA0103] 238.16 C14H22O3
LMFA01060185 7-oxo-11E,13-Tetradecadienoic acid 7-oxo-11E,13-Tetradecadienoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 238.16 C14H22O3
LMFA01150023 3-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)-propanoic acid 3-(5-pentyl-3,4-dimethylfuran-2-yl)-propanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Heterocyclic fatty acids [FA0115] 238.16 C14H22O3
LMFA02010010 (9R,13R)-1a,1b-dihomo-jasmonic acid (1R,2R)-3-oxo-2-(2'Z-pentenyl)-cyclopentanebutanoic acid Octadecanoids [FA02] 12-oxophytodienoic acid metabolites [FA0201] 238.16 C14H22O3
LMFA02010011 (9S,13S)-1a,1b-dihomo-jasmonic acid (1S,2S)-3-oxo-2-(2'Z-pentenyl)-cyclopentanebutanoic acid Octadecanoids [FA02] 12-oxophytodienoic acid metabolites [FA0201] 238.16 C14H22O3
Total of 6 Records

Download LMSD record summary for FA 14:3;O