Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMFA07090021 FAHFA(16:1(9Z)/10-O-18:0) 10-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090022 FAHFA(16:1(9Z)/11-O-18:0) 11-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090023 FAHFA(16:1(9Z)/12-O-18:0) 12-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090024 FAHFA(16:1(9Z)/13-O-18:0) 13-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090017 FAHFA(16:1(9Z)/5-O-18:0) 5-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090018 FAHFA(16:1(9Z)/7-O-18:0) 7-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090019 FAHFA(16:1(9Z)/8-O-18:0) 8-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090020 FAHFA(16:1(9Z)/9-O-18:0) 9-(9Z-hexadecenoyloxy)-octadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090061 FAHFA(18:1(9Z)/10-O-16:0) 10-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090062 FAHFA(18:1(9Z)/11-O-16:0) 11-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090063 FAHFA(18:1(9Z)/12-O-16:0) 12-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090064 FAHFA(18:1(9Z)/13-O-16:0) 13-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090057 FAHFA(18:1(9Z)/5-O-16:0) 5-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090058 FAHFA(18:1(9Z)/7-O-16:0) 7-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090059 FAHFA(18:1(9Z)/8-O-16:0) 8-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
LMFA07090060 FAHFA(18:1(9Z)/9-O-16:0) 9-(9Z-octadecenoyloxy)-hexadecanoic acid Fatty esters [FA07] - 536.48 C34H64O4
Total of 16 Records

Download LMSD record summary for FAHFA 34:1;O